Miljødirektoratet setter i disse dager ut 6000 truede elvemuslinger i tre ulike elver.

Målet er at de vannrensende elvemuslingene igjen skal få livskraftige bestander. 6000 småmuslingar fra de opprinnelige stammene er satt ut i mai.

– Elvemusling er en nøkkelart. Den har stor evne til å rense vannet, og bidrar med næring til botndyr i elven. Hvor musling filtrerer opptil 50 liter vann i døgnet, og fungerer derfor som et lite vannreinseanlegg, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Satt ut i tre fylker

I mai har Norsk institutt for naturforskning (NINA) på oppdrag fra Miljødirektoratet satt ut cirka 6000 i tre vanndrag.

Elvemuslingene har blitt avlet frem fra de opprinnelige stammene i alvene, ved et kultiveringsanlegg for troen elvemuslingar på Austevoll utenfor Bergen. For tre år siden ble det samlet inn rundt 60 stammuslinger fra Skoelva i Telemark, Rugget i Møre og Romsdal og Teksdalselva i Trøndelag.

Da hadde muslingene hadde kommet opp i en lengde på cirka en halv centimeter, og var klare til å tilbakeføres i vassdragene. Målet er at disse elvemuslingene, som kan leve opp til 100-150 år, skal greie å reprodusere seg i vassdragene.

Utsettelsen av elvemusling i de tre vanndragene er del av Miljødirektoratets handlingsplan for elvemusling, som gjelder frem til 2028 . Arten finnes i rundt 400 lokaliteter i Norge.

Handlingsplan

– Mange elver har problem med rekrutteringen av elvemusling, og en stadig forgubbing i mange vassdrag gjør at om lag en tredjedel av bestandene står i fare for å dø ut. Formålet med utsettignen er å sikre gjenværende naturlige populasjoner bevaring eller styrking, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Norge har mer enn 25 prosent av bestandene i Europa, og har derfor et spesielt ansvar for å verne den truede arten. Elvemuslingen er i tilbakegang i hele Europa. Forurensning, tilslamming av elvebunnen og menneskelige inngrep i vassdragene er hovedgrunnene til tilbakegangen.

– Det pågår allerede produksjon av småmuslingar fra andre truede bestander som skal settes ut neste år. Det skal da tilbakeføres muslinger til fem elver ulike steder i landet, sier Ellen Hambro.

KILDEMiljødirektoratet