Miljødirektoratet har besluttet å stoppe en firefelts motorvei gjennom naturreservat ved Lillehammer.

Det blir dermed ikke gitt dispensasjon til å bygge E6 med firefelts motorvei gjennom naturreservatet. Årsaken er at betingelsene for å gjøre unntak fra vernevedtaket, ikke er oppfylt.

– Verneområder opprettes for å ta vare på svært verdifull natur, og vernet er ment å være varig. Det er svært strenge vilkår for å gi dispensasjon til tiltak som er i strid med vernets formål. I denne saken mener vi vilkårene for å gi dispensasjon ikke er til stede, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Gir ikke dispensasjon

Direktoratet vil derfor ikke gå med på ønsket om å gi dispensasjon til ny firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t gjennom naturreservatet langs traseen det er søkt om, mener direktoratet.

Direktoratet mener at den aktuelle motorveien har en negativ samfunnsøkonomisk nytte på minus 5,9 milliarder 2019-kroner. I tillegg kommer forringelsen av svært verdifull natur som ikke kan måles i kroner, noe som forsterker konklusjonen om at tiltaket er svært samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Motorvei med negativ verdi

Miljødirektoratet mener at et tiltak som har så stor negativ samfunnsøkonomisk verdi, ikke kan sies å være en vesentlig samfunnsinteresse, som er vilkåret for å gi unntak fra verneforskriften. Heller ikke vilkåret om at tiltaket må være nødvendig, er oppfylt.

Miljødirektoratet avslår søknaden om dispensasjon fra verneforskriften for ny vei gjennom Lågendeltaet naturreservat og endrer Statsforvalteren i Innlandets vedtak fra 25. april 2022.

Endelig vedtak

– Vedtaket vårt er endelig og kan ikke påklages. Dersom regjeringen likevel skulle ønske å legge til rette for framføring av veien gjennom Lågendeltaet naturreservat, mener vi det i så fall må skje ved å endre verneforskriften gjennom en kongelig resolusjon, sier Hambro.

Miljødirektoratet påpeker i vedtaket at det er uheldig at forholdet til verneområdet blir vurdert etter at planprosessen etter annet regelverk er avsluttet eller har kommet svært langt.

Spesielt område

Lågendelta naturreservat er opprettet for å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og verne om et spesielt og interessant dyreliv med trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl.

Våtmarker rommer et stort mangfold av sjeldne arter, som er avhengige av de spesielle forholdene som skapes der land og vann møtes.

– Lågendeltaet naturreservat ligger i et område med stor menneskelig aktivitet, som allerede påvirker områdene innenfor vernegrensene. Det planlagte tiltaket er vurdert ha svært negativ konsekvens for verneverdiene i Lågendeltaet. Det er mange våtmarksområder som er nedbygget i Norge, og derfor er det særlig viktig å ta vare på de vi har igjen, sier Hambro.