Klima- og miljødepartementet opplyser til Fauna at det ligger an til en anke i ulvedommen fra lagmannsretten.

– Departementet går nå nøye gjennom dommen sammen med statens prosessfullmektig. Det ligger an til at dommen vil bli anket. Ankefristen er 16. september, og departementet vil ta endelig stilling til ankespørsmålet innen denne fristen, sier statssekretær Aleksander Øren Heen i departementet til Fauna tirsdag.

Det betyr i praksis at Høyesterett kan få saken på sitt bord etter hvert, under forutsetning av at saken faktisk blir anket av departementet.

Det er ofte snakk om et trangt nåløye for å få saker opp til behandling i Høyesterett, men dersom Høyesteretts ankeutvalg mener saken har en prinsipiell betydning – kan det hende at saken kommer igjennom.

Leder i NOAH –for dyrs rettigheter, Siri Martinsen, sier i en kommentar til Fauna at det er uverdig at staten så tydelig viser at deres fremste mål er å få skutt flest mulig kritisk truede dyr.

Tar dommen til etterretning

Det var for en drøy måned siden, den 6. juli, at organisasjonen NOAH kunne melde at de hadde fått full seier for ulvene i lagmannsretten. I stedet for klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), uttalte statssekretær Heen seg også på det tidspunktet.

Han viste til at Borgarting lagmannsrett kom med dom i saka om vedtaket til staten av 31. desember 2019, om lisensfelling av Letjennareviret innanfor ulvesona. Vedtaket vart kjent ugyldig.

– Vi tar dommen fra Borgarting lagmannsrett til etterretning. Vi vil nå gå nøye gjennom dommen saman med staten sin prosessfullmektige. Vi kommer tilbake til ankespørsmålet når det er gjort ei grundig vurdering av dommen, sa statssekretær Aleksander Øren Heen i Klima- og miljødepartementet (Sp).

Full seier for NOAH

Organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter – sa i juli at de hadde fått en full seier i sitt søksmål. Dommen var enstemmig. NOAH konkluderte med at rettsanvendelsen i vedtaket var feil; statens vedtak er ugyldig.

Det var i april 2020 at NOAH gikk til sak mot staten over skytingen av Letjenna-flokken inne i ulvesonen. Sommeren 2021 vant NOAH saken i tingretten, og nå har også lagmannsretten stadfestet at statens vedtak var ugyldig:

– NOAH har vunnet mot staten i to rettsinstanser. Staten har dermed med ugyldig lovanvendelse, skutt kritisk truet ulv inne i ulvesonen der de skal være prioritert. Dommen gir kritisk truede dyr i Norge den rettsbeskyttelse de bør ha, og som staten systematisk har fratatt dem de siste årene. Dette er en svært viktig seier, og NOAH forventer at klima- og miljøminister Espen Barth Eide nå forholder seg til rettens klare og grundige dom, og beklager de feil som er begått mot rødlistede ulver i Norge, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen.

Ingen beklagelse

Det har så langt ikke kommet noen beklagelse fra klima- og miljøministeren.

Dette er konklusjon i lagmannsrettens dom: «Lagmannsretten har kommet til at rettsanvendelsen i vedtaket er feil, og at vedtaket derfor er ugyldig. Det er etter dette ikke nødvendig for lagmannsretten å gå inn på spørsmålet om formålet med uttaket kunne vært oppnådd på annen måte, jf. naturmangfoldloven § 18 annet ledd. Det er heller ikke behov for å gå nærmere inn på anførslene om saksbehandlingsfeil og feil faktum. Anken blir etter dette forkastet.»

– Det er rettens oppgave å sikre at lover og internasjonale avtaler følges selv om det finnes en sterk press fra noen politiske miljøer og næringer om det motsatte. Lagmannsretten har tatt dette ansvaret på alvor, og gitt et kraftig signal til staten om at de har beveget seg utenfor loven i forvaltning av kritisk truet ulv i Norge, sa Martinsen i juli.

Hun opplyste at NOAH gjentatte ganger det siste året har kritisert klima- og miljøministeren for å tale med to tunger; i internasjonale fora har ministeren vektlagt vern av truede dyr, mens NOAH mener at man i Norge har man «gjort alt» for å skyte truede dyr.

– Det er svært alvorlig at staten har stått steilt på at truede rovdyr skal skytes så fort de er over et politisk bestemt bestandsmål, og systematisk har tilsidesatt lovens vilkår som nettopp skal beskytte truede dyr mot slik desimering. Etter at staten gjorde dette ugyldige vedtaket om Letjenna-flokken, har de gjort to nærmest likelydende vedtak. Til sammen har nå staten skutt syv flokker i sonen, inkludert Letjenna-flokken, med samme type rettsanvendelse som lagmannsretten har dømt ugyldig. Etter denne dommen, må ministeren endre kurs og få norsk forvaltning i linje med talene han gir fra FNs talerstol, uttalte Martinsen.