Norges jeger- og fiskerforbund mener det er et viktig prinsipp som nå er slått fast av lagmannsretten.

– Det er et viktig prinsipp som nå er slått fast. Nå skal ulvebestanden forvaltes etter Stortingets bestandsmål. Dette er i tråd med gjeldende jus.

Det sier leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Knut Arne Gjems til organisasjonens eget nettsted. Han er svært fornøyd med kjennelsen fra lagmannsretten.

NJFF vise til at tingretten la til grunn at den sentrale begrunnelsen for felling av de 25 ulvene i all hovedsak handler om «konfliktdemping blant befolkningen og tillitsbygging til ulveforvaltningen». Ifølge NIFF mente tingretten at departementet ikke har oppfylt Stortingets krav om at det skal gjøres en konkret vurdering av hvilken effekt skytingen vil ha på de aktuelle hensynene.

Dette er lagmannsretten ikke enig i, melder NJFF, og viser til dommen i Borgarting lagmannsrett:

«Lagmannsretten kan ikke slutte seg til dette. For det første er konfliktdemping og tillitsskapt rovviltforvaltning bare to av flere momenter som har begrunnet departementets vedtak. For det andre mener lagmannsretten at det heller ikke kan stilles større krav til vurderingen av disse momentene enn det som er gjort i vedtaket. Dette er relevante hensyn av nokså generell karakter som i henhold til Høyesteretts praksis ikke kan kreves konkretisert i særlig grad.»

NJFF har sendt en henvendelse til Klima- og miljøminister Barth-Eide om å utvide jakttiden for ulv, begrunnet i den forsinkelsen som tingrettens kjennelse medførte. Ordinær jakttid innenfor sonen er fra 1. januar til 15. februar. NJFF har bedt om at jakttiden utvides til 31. mars, slik at jegerne kan rekke å utføre det oppdraget som er gitt dem, melder NJFF.