Onsdag signerte staten og lokale parter en betydningsfull ny byvekstavtale for Trondheimsområdet, som vil være gjeldende i perioden 2023-2029.

Avtalen representerer en viktig milepæl i samarbeidet mellom staten, Trøndelag fylkeskommune og flere kommuner, inkludert Trondheim, Stjørdal, Melhus og Malvik.

Bakgrunnen for denne avtalen går tilbake til våren 2022, da lokale parter uttrykte ønske om å reforhandle den eksisterende byvekstavtalen. I en tverrsektoriell innsats har Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag forhandlet på vegne av staten for å oppnå denne nye avtalen.

Denne nye byvekstavtalen innebærer ikke bare videre utvikling av viktige infrastrukturprosjekter som Metrobuss og jernbane, men den har også utvidet sitt geografiske nedslagsfelt ved å inkludere to nye kommuner. Dette markerer en bredere innsats for å støtte og forme bærekraftig byvekst i Trondheimsområdet i årene som kommer.

Byvekstavtale

Byvekstavtalen har som mål nullvekst i persontransport med bil for å redusere utslipp, støy og trafikkproblemer. Den fremmer gange, sykling og kollektivtransport.

– Det er med stor glede at vi signerer byvekstavtalen for Trondheimsområdet. Avtalen bidrar til et bedre og grønnere bymiljø, og er det viktigste virkemiddelet for å nå nullvekstmålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, ifølge en pressemelding.

Satsråden er fornøyd med at Skaun og Orkland nå er en del av avtalen, i tillegg til de fire opprinnelige kommunene.

– Dette styrker avtaleområdets dekning av pendlerstrømmer inn og ut av Trondheim, og gir oss et bedre grunnlag for helhetlig arbeid med arealutvikling og transport, sier Nygård.

– Byvekstavtalen er viktig for å følge opp interkommunal arealplan og sikre god stedsutvikling i Trondheimsregionen. Det er positivt at Skaun og Orkland har ønsket å bli en del av den, sier Sigrun Wiggen Prestbakmo, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Mer til Metrobuss

Metrobuss, en sentral kollektivløsning, får økt statlig støtte etter reforhandlingen. Midler omfordeles innenfor den tidligere avtalte rammen for bedre kollektivdekning øst for Trondheim sentrum. Stortinget øker også sitt bidrag til Metrobuss.

– Metrobuss er avgjørende for nullvekstmålet. Regjeringen gir mer støtte i år og dekker 70 prosent av kostnadene fremover. Dette frigjør midler til andre tiltak for nullvekstmålet, sier Nygård.

Jernbanen spiller en viktig rolle i Trondheimsområdet og bidrar til nullvekstmålet sammen med kollektivtilbudet og arealutviklingen. Avtalen om jernbanen omfatter tilbudsforbedringer, elektrifisering, knutepunktutvikling og arealavklaringer. Store jernbaneprosjekter prioriteres gjennom Nasjonal transportplan og statsbudsjettet.

Bompengeinnkreving i Trondheim forlenges til 2033 etter Stortingets behandling av Prop. 113 S (2022-2023). Dette finansierer blant annet Byåstunnelen som en del av Miljøpakke Trondheim trinn 3, som er en del av byvekstavtalen.