Forsker Monica Solberg i Havforskningsinstituttet utfører eksperimenter for å undersøke om pukkellaks kan lage avkom med atlantisk laks, ørret, arktisk røye og regnbueørret.

Egg og melk fra pukkellaks og andre fiskearter blir blandet og lagt til inkubasjon på HI sin forskningsstasjon i Matre, Vestland. Målet er å se om det er mulig å få avkom som kan overleve til de er kjønnsmodne, selv om det forventes lav overlevelse.

Regnbueørret som mulig partner

Regnbueørret anses som den mest sannsynlige kandidaten for å lage hybrider med pukkellaks. Selv om det er en stillehavslaks, er den ikke naturlig forekommende i norsk natur og gyter om våren, noe som gir større tidsmessig overlapp med pukkellaksens gytingstid.

Risiko knyttet til pukkellaksen

Pukkellaksen ble nylig klassifisert som en svært høy risiko i fremmedartslisten. Dette skyldes dens potensial for invasjon og økologiske effekter. Hovedbekymringen er at den kan fortrenge norsk laks i elvene og dens masseutdøing etter gyting.

Forskning på nyklekte pukkellakser

Forskerne eksperimenterer også med å lage nye pukkellakser for forskning for å forstå om de utgjør en trussel. De ønsker å dokumentere hvor lenge pukkellakser kan bli i ferskvann, og om de kan konkurrere med lokal fisk og påvirke økosystemet.

Pukkellaksens motstandsdyktighet mot lakselus

Forskere ser på genredigering som en mulig løsning for å bekjempe lakselus i oppdrettsanlegg. Pukkellaksen har naturlig motstandsdyktighet mot lakselus, og studier forsøker å finne genene som gir denne egenskapen for å eventuelt overføre den til norsk oppdrettslaks.