Norges nye regjering har ramset opp en rekke punkter knyttet til klimatilpasning, men flere av disse har ikke noe med klima direkte å gjøre.


Dette sier regjeringsplatformen om klimatilpasning: «Varmere klima fører med seg et uforutsigbart værmønster der flom og skred, skogbranner, jorderosjon, steinsprang og tørke vil forekomme oftere. Samfunnssikkerheten utfordres og tilgangen
på livsviktige naturressurser trues. Behovet for klimaforebygging- og klimatilpasning er stort og økende. Regjeringen vil styrke klimaberedskapen.

Regjeringen vil:

  • Planmessig styrke arbeidet for å forebygge mot fremtidige ekstremhendelser, og øke NVE og kommunenes mulighet til å forsere dette arbeidet.
  • Bidra med løsninger til kommunenes arbeid med å tette etterslepet på rehabilitering og bygging av vann- og avløpsløsninger. Regjeringen vil fremme forslag om en sektorlov for vann.
  • Øke fokuset i arealplanleggingen på naturområder som binder jordsmonnet, lagrer karbon, beskytter mot erosjon og som er viktig for overvannshåndtering og flomdemping.
  • Styrke ordningen med «klimasats» for kommuner og fylkeskommuner.
  • Styrke øving på krisehåndtering ved klimarelaterte katastrofer.
  • Sikre tydelige ansvarsforhold i krisehåndtering knyttet til klimarelaterte risiko.
  • Legge til rette for at alle planer samordnes og er en del av de lokale beredskapsplanene.»