Nasjonalt og globalt går tallet på villrein nedover.

Det er derfor villrein nå står på den røde listen. For å ta vare på villreinene, har regjeringen lansert en plan og oppfordrer alle til å bidra.

Bestandene står i fare for å dø ut, og situasjonen er alvorlig. Statsforvalterne skal lage tiltaksplaner for områder med rein, og innspill fra kommuner, brukere av fjellene og personer med særlig kompetanse er nødvendig.

Villreinen har stor kulturell betydning for Norge og Europa. I mange tusen år var villrein en svært viktig matkilde for befolkningen i Europa. I dag har villreinen forsvunnet fra det meste av kontinentet. 90 prosent av det vi har igjen av vill fjellrein i Europa bor nå i Norge. Vi har 20.000 til 25.000 individ igjen. Mange av disse lever i Innlandet, Trøndelag og i Møre og Romsdal.

Dårlig beite

Undersøkelser tyder på at villreinen ikke lenger har tilgang på de beste beiteområdene. Vannkraft demmer opp og skaper barrierer som hindrer dyrene i å nå de gode beitene. Dessuten er den ville reinen redd for mennesker. Derfor kan også menneskers bruk av naturen gjøre at reinen holder seg unna mange gode beiter.

Turstier og større ansamlinger av hytter danner grenser som villreinen ikke beveger seg forbi. Når dyrene ikke kommer fram til de gode beitene, får de heller ikke i seg den næringen de behøver. Villreinens områder er splittet opp, og det skal lite forstyrrelser til for å påvirke dyrene.

Lager tiltaksplaner

Regjeringen har derfor lagt opp til at det skal lages en stortingsmelding om villrein. Meldingen skal etter planen være ferdig i 2024. Samtidig skal det lages tiltaksplaner for hvordan vi kan nå kvalitetsmålene til villreinområdene. Statsforvalterne har fått i oppdrag å lage utkast til tiltaksplaner for Snøhetta og Knutshø villreinområder. Målet er at villreinområdene får god nok kvalitet, og alle som har kunnskap om villrein og fjellområdene oppfordres til å bidra.