Fra 1. juli 2024 innføres gebyrer for Miljødirektoratets produkttilsyn. Dette kan få konsekvenser for mange bedrifter.

Fra 1. juli 2024 innføres en ny forskrift som pålegger gebyrer for Miljødirektoratets kontroller av produkter. Gebyrene vil gjelde for tilsyn hos virksomheter som omfattes av krav i produktkontrolloven, produktforskriften, leketøyforskriften og internkontrollforskriften.

Hjemmelen for å kreve inn gebyr for gjennomføring av tilsyn har vært hjemlet i produktkontrolloven siden 1986 og gjelder ved tilsyn som ikke blir finansiert gjennom andre gebyrordninger.

Trinnvise gebyrsatser

Forskriften innfører trinnvise gebyrsatser avhengig av antall dagsverk som går med til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid for henholdsvis endags- og flerdags tilsyn som gjennomføres fysisk, digitalt og som dokumenttilsyn, melder Miljødirektoratet.

Gebyret gjelder for importører, produsenter og forhandlere av for eksempel leker, elektriske og elektroniske produkter, interiør, klær, sko og sports- og fritidsutstyr, samt forhandlere, importører og installatører av fluorholdige stoffer, som kuldemedier i kjøle- og fryseanlegg, luftkondisjoneringsanlegg og varmepumper.

Biodrivstoff og biobrensler

Forhandlere av biodrivstoff og flytende biobrensler til veitrafikk blir også omfattet av gebyrordningen.

Kjemikalietilsyn, industritilsyn på land og offshore, og tilsyn med avfallsregelverket er allerede finansiert gjennom gebyr og er dermed ikke omfattet av denne nye gebyrordningen.