Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte har besluttet en fortsatt aktiv rolle for å jobbe for jakt på ulv. Organisasjonen vil dessuten avvikle ulvesonen på Østlandet.

Ifølge en uttalelse fra NJFF gjengitt i en pressemelding skal organisasjonen ha et «engasjement for en forvaltning av ulven som sikrer at jakt-, jeger-, jakthund- og viltinteressene blir ivaretatt og som bidrar til et redusert konfliktnivå.»

NJFF vil bare ha maksimalt to til tre familiegrupper av ulv inkludert den norske andelen av grenseflokkene. Samtidig mener organisasjonen at det er naturlig at deres medlemmer skal være en del av bestandsreguleringen av ulv og andre store rovdyr, og at det skal skje gjennom lisensfelling og kvotejakt.

– NJFF skal arbeide for å oppnå en reell byrdefordeling i områder med tett ulvebestand. Rammene for fellingsvedtak av flokker må ikke legge unødige begrensninger på jegere/jaktlag når det gjelder dokumentasjon før felling kan gjennomføres, og de må sikre reelle muligheter for uttak av dyrene i de aktuelle geografiske områdene.

Organisasjonen går dessuten inn for å avvikle ulvesonen på Østlandet. De mener dessuten at lokale jegere må være sentral for deltakelse i registrering av bestanden.

– For å bidra til konfliktdemping må rovviltnemndene ha handlingsrom og reell mulighet til å vektlegge og balansere ulike hensyn innenfor rammen av Stortingets vedtak og gjeldende regelverk, heter det.

NJFF slår for øvrig fast at de skal videreføre arbeidet med å sikre gode rammer for effektiv lisens- og kvotefelling, herunder gode rammebetingelser for bruk av hund. Arbeidet med kompetanseoppbygging skal videreføres.