Lørdag 15. august avsa Fiskeridirektoratet sin «dødsbom» over Freya, hvalrossen som har hatt tilhold langs store deler av norskekysten, og i andre land, før hun endte sitt liv i Oslofjorden.

Overhodet ingen såkalte vitenskapelige argumenter, som enkelte biologer har forfektet som gode grunner for avliving – som at hvalrossen ikke hadde noe å si for bestanden av hvalross i Arktis – ble nevnt med et eneste ord.

Kjendisdyret Freya ble skutt og drept med rifle om morgenen søndag 14. august. Selve «dødsdommen» ble avsagt av Fiskeridirektoratet lørdag 13. august i form av et internt notat i direktoratet, som her gjengis ord for ord:

«NOTAT OM VURDERINGER KNYTTET TIL HÅNDTERING AV HVALROSSI OSLOFJORDEN

Dato: 15. august 2022.

Dyrevelferdsloven gir generelle regler om når et dyr kan avlives og hvordan dette skal gjøres. Etter dyrevelferdsloven § 12, skal avliving i nødstilfelle i størst mulig grad skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Det følger dessuten av naturmangfoldloven at høsting av naturlig viltlevende dyr skal følge avlov eller vedtak med hjemmel i lov. Forskrift om regulering av sel på norskekysten § 11 regler om tillatelse av fangst av sel i særlige tilfeller.

Avgjørelse om avliving må være saklig begrunnet og ha en forsvarlig avveining mellom de ulike hensyn.

Fiskeridirektoratet har et forvaltningsmessig ansvar for dyrevelferd for akvatiske dyr og sjøpattedyr, jf. forarbeidene til dyrevelferdsloven, Ot.prp nr 15 «Om lov om dyrevelferd»(2008- 2009).

Hensyn til menneskersliv oghelse vil alltid veie svært tungt. Hensynet til dyrsliv oghelse vil likeså være relevante momenter, sammen med en vurdering av andre, mindre inngripende tiltak.

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste har fulgt hvalrossen gjennom sommeren. Flere tiltak har vært vurdert, også flytting. I møter med blant annet Havforskningsinstituttet er muligheter for bruk av medikamenter drøftet.

Hvalross er et av de vanskeligste dyrene å anestesere. Den store kroppsstørrelsen, begrenset tilgang til blodårer og tilbøyeligheten for plutselig fysiologiske forandringer under medikamentell immobilisering har ført til at hvalross anses å ha høy anestetisk risiko.

Medikamentell immobilisering av hvalrossen ble vurdert å innebære høy risiko for at hun etter å ha blitt skutt med en bedøvelsespil ville ha flyktet i vannet og dermed ville drukne ettersom medikamenteffekten satte inn.

Det er rapportert høy dødelighet ved bruk av flere av de mest brukte medikamentene, noe som mest sannsynlig har å gjøre med alvorlig respiratoriske og sirkulatoriske problemer når dyrene blir bedøvet ute av vannet. Hvalross har dødd under medikamentell immobilisering til tross for intubering og pustehjelp.

Det er likevel mulig å bedøve hvalross under kontrollerte forhold på land, men krever intensiv overvåkning og tiltak for å hindre evt. pustestopp.

I lys av de faglige rådene er det konkludert med at en flytting ville medføre stor risiko for å skade eller drepe dyret. I tillegg ville det ha medført et betydelig bruk av ressurser. Utstyr for å fange den måttekonstrueres. Enegnet kontainer for flyttingmåttekonstrueresogproduseres. Frakt til et sted sålangt unna at den ikke ville vende tilbake ville også ha hatt betydelige kostnader. Det ble besluttet å ikke gjennomføre dette på bakgrunn av stor usikkerhet om gjennomførbarheten og de betydelige kostnadene knyttet til en slik operasjon.

De siste dagers utvikling der stadig større menneskemengder oppsøkte dyret medførte stadig flere situasjoner der både publikum og dyret sto i fare for å bli skadet eller liv kunne gåtapt. Tydelige anbefalinger om at publikum måtte vise hensyn ble ikke fulgt.

Et eksempel fra Sjøtjenesten:

Freya svømmer bort til Kadettangen strand hvor det er 300-400 badegjester. Det oppstår flere situasjoner hvor vi vurderer det til at det er fare for menneskeliv. Vi beordrer folk opp av vannet, men få vil høre(…)Freya svømmer frem og tilbake langs stranden og opp til folk. Brukerdeneste tre timene på å jage folk ut av vannet og får kun delvis kontroll på situasjonen. Politiet kommer og er med på deler av operasjonen etter at vi har ringt 112. Når solen går ned ca. 2130. begynner det å minke på folk og det blir færre og færre før Freya blir borte og situasjonen roer seg.

Både adferden til hvalrossen og folk har endret seg i det siste. Det ble derfor besluttet at avliving var det rette tiltaket.

Avgjørelse om avlivning har vært vurdert løpende opp mot andre tiltak. Siste behandling ble foretatt lørdag den 13.august.»