– Det er galskap at partier sier ja til havbunnsmineralermed dagens mangelfulle kunnskapsnivå. Slik gruvedrift kan øke havforsuringen og dermed gjøre havet dårligere i stand til å ta opp klimagasser, som igjen fører til mer CO2i atmosfæren. I tillegg kommer ødeleggelsen av verdifull og viktig natur i enorme områder. Vi frykter konsekvensene kan bli dramatiske om dette ikke stanses, sier Karoline Andaur i WWF.

Bakgrunnen for uttalelsen er at regjeringen vil åpne for mineralutvinning på havbunnen, men havforskerne roper varsko og det er stor uenighet mellom partiene. 40 prosent av befolkningen sier nei. Utvinning av havbunnsmineraler har fått lite offentlig oppmerksomhet i Norge, selv om det er et svært aktuelt og konfliktfylt tema.

Ifølge WWF har regjeringen startet en åpningsprosess for å drive med mineralutvinning på flere tusen meters dyp i norske havområder, stikk i strid med miljøfaglige råd. Det er også steile fronter mellom partienes syn på saken, viser en undersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra WWF Verdens naturfond at nordmenn er skeptiske til denne typen gruvedrift.

Nesten 40 prosent av de spurte støtter ikke gruvedrift på havbunnen, vel 20 prosent er for og resterende 40 prosent har foreløpig ikke en mening om temaet.

– Gruvedrift på havbunnen er den nye store trusselen mot livet i havet som ser ut til å ha gått under radaren for mange. Vi er derfor veldig glade for at kun seks prosent sier klart ja og at hele 22 prosent sier tydelig nei til denne gruvedriften som truer livet i havet, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Kan bli mareritt

Mange vet ikke at det finnes store forekomster av mineraler på havbunnen utenfor Norge. Kobber, kobolt, sink og andre mineraler ligger ofte som et tynt lag på undersjøiske fjell og ved varme kilder på flere tusen meters dyp. Norge kan bli det første landet i verden til å starte med gruvedrift på havbunnen. Samtidig frykter havforskere og miljøorganisasjoner at denne mineraljakten kan bli et mareritt for både havet og klimaet.

– Problemet er at mineralene finnes i de samme områdene som unik natur og verdifulle økosystemer, som havet er helt avhengig av for å fungere. Dyrelivet i disse dyphavene er enormt rikt– dette er Norges svar på regnskog. I tillegg er dyphavet et av verdens største karbonlager. Harves havbunnen opp, vil havforsuringen øke og havet bli dårligere til å ta opp klimagasser fra atmosfæren. Norge må ta lederskap å sette en stopper for dette globalt, sier Andaur.

Tre partier får giftmerke
WWF har spurt de politiske partiene hva de mener om mineralutvinning på havbunnen. Både SV og MDG vil innføre et midlertidig forbud mot denne typen virksomhet, mens Høyre, FrP og Senterpartiet har stor tro på at dette er en framtidig næring for Norge. De øvrige partiene er mer avventende til utvinning av havbunnsmineraler.

Havforskere advarer

Forskerne vet veldig lite om naturen i disse områdene og for hvert eneste dypvanns-tokt blir nye dyrearter oppdaget.

I hovedrapporten til Høynivåpanelet i 2020 kom det frem av verdens ledende havforskere mener mineralutvinning kan være i strid med en bærekraftig havøkonomi og FNs bærekraftsmål. Konklusjonen var at det trengs mye mer kunnskap om miljøkonsekvensene, før vi kan si at mineralutvinning på havbunnen i det hele tatt kan gagne samfunnet.

Krever midlertidig forbud
Fordi risikoen er så høy og kunnskapen om konsekvensene er så lav, krever WWF et globalt midlertidig forbud mot gruvedrift på havbunnen. Det samme gjør Europaparlamentet og store internasjonale selskaper som BMW, Samsung, Google og Volvo.