Organisasjonen NOAH fikk støtte for sin argumentasjon, men tapte likevel klagen.

NOAH klaget på et vedtak om skadefelling av jerv i deler av Rennebu, Midtre Gauldal og Tynset kommuner. Fellingstillatelsen ble gitt av Statsforvalteren i Trøndelag 20. juli. Miljødirektoratet har nå behandlet klagen på vedtaket hos Statsforvalteren i Trøndelag.

I en konklusjon uttaler Miljødirektoratet at at terskelen for iverksetting av fellingen er satt svært lavt, og at fellingsområdet kunne vært redusert for å rette seg mot det skadegjørende individet i større grad.

– Selv om terskelen for å iverksette skadefelling er satt såpass lavt aksepterer vi Statsforvalterens vurdering av skadepotensialet ved vedtakstidspunktet. Etter en helhetsvurdering gir vi ikke klagen medhold.

Her kan du lese hele vedtaket i sin helhet.