Oslo tingrett har i en dom tillatt at at ei viktig binne med unger kan skytes.

Det var NOAH og Foreningen våre rovdyr som bragte saken til Oslo tingrett, etter at myndighetene åpnet for felling av bjørnefamilien. Organisasjonene fikk utsatt fellingen, men torsdag har altså Oslo tingrett besluttet at familien kan skytes.

I en pressemelding fra de to organisasjonene, etter å ha tapt i rettssalen, viser de til at det er 50 år siden sterkt truet bjørn ble fredet i Norge. I denne saken gikk de i retten for å prøve å hindre at ei viktig binne med unger ble skutt.

Organisasjonene forventer likevel at departementet lar være å skyte bjørnene – da den opprinnelige fellingstillatelsen er gått ut, og det i retten ble lagt frem en rekke andre mulige løsninger.

Oslo tingretts dom lente seg i stor grad på ulvedommene fra Høyesterett, og vurderte dermed ikke det ekstraordinære i at et sterkt truet dyr med små unger vedtas skutt i yngletiden. Tvert imot mente retten at saken «i mindre grad (reiser) prinsipielle spørsmål», skriver de i pressemeldingen.

– Det er hårreisende at Bernkonvensjonens forbud mot å skyte dyr i yngletiden ikke engang er nevnt i kjennelsen. Når det gjelder bestandens overlevelse, ser retten ut til å mene at bjørnebestanden ikke er truet – selv om den altså er sterkt truet på norsk rødliste. Dommeren er enig i at andre mulige løsninger kan finnes, men gir staten rett i at de ikke vektlegges fordi tilsyn ikke anses som en «varig løsning». Dette er tragisk og paradoksalt, all den stund skyting heller ikke er noen «varig løsning», heter det.

Organisasjonene viser til at fagvitnene var tydelige på at andre bjørner vil vandre inn hvis binna og ungene skytes. Dette har ikke retten nevnt med ett ord, men departementet må etter vår mening forholde seg til dette og kan ikke gjøre et likelydende vedtak for å få skutt bjørnene, når de nettopp har fått presentert andre mulige løsninger, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen.

Rettens uttalelser om bestandens overlevelse, er særlig bekymringsverdige – siden de legger statens oppfatning om at man kan lene seg på den svenske populasjonen, til grunn. Men det foreligger ikke noen avtale mellom landene – slik Bernkonvensjonen krever. Følgen av å hele tiden vurdere norske truede dyr opp mot andre lands bestander, er at man til slutt ikke anser det som Norges forpliktelse å verne noen dyr – så lenge de finnes i andre land. Organisasjonene mener en slik tilnærming er grunn til sterk bekymring for alle truede dyr i Norge.

– Vi er utrolig skuffet over den dårlige beskyttelsen som våre store rovdyr har her til lands. Når man ikke engang klarer å la viktige binner med unger være i fred, da har det gått alt for langt, sier Alette Sandvik, leder i Foreningen Våre Rovdyr.

Organisasjonene vil ikke anke, da vedtaket om å skyte bjørnefamilien gikk ut den 4. august. Istedet vil organisasjonene henvende seg til departementet, og påpeke at det ikke er grunnlag for å forlenge fellingstillatelsen. Bakgrunnen er at det ikke er ytterligere tap i området.På et tidspunkt hvor det er like før sauene uansett sankes.