Av: Samferdselsminister Knut Arild Hareide

Hensikten med regjeringens jernbanereform er å gi et bedre togtilbud, samtidig som vi sikrer at fellesskapets midler blir brukt mest mulig effektivt. Det er helt nødvendig, i og med at de statlige bevilgningene til jernbanen har blitt mer enn doblet de siste ti årene, Vi har altså gått fra å holde jernbanen i live til reelt sett å utvikle den.

For å gi et bedre togtilbud og sikre effektiv bruk av skattepenger, har vi blant annet innført konkurranse i sektoren. Dette har vært politisk omstridt, ikke minst konkurransene om persontogtilbudene, men vi ser at effektene er positive.  

I konkurransene om de første trafikkpakkene med persontogtilbud definerte Jernbanedirektoratet minimumskrav til rutetilbudet. Disse kravene var i all hovedsak identisk med rutetilbudet som ble kjørt før konkurransene.

I de tre konkurranserundene la Jernbanedirektoratet stor vekt på togselskapenes planer for videreutvikling av rutetilbudet utover minimumskravene. Go-Ahead Nordic, SJ Norge og Vy Tog har forpliktet seg til å forbedre togtilbudet på de fleste strekninger. Flesteparten av de nye avgangene settes opp fra desember i år, og sammen med noen ytterligere avganger som kommer i desember 2022, blir det om lag 250 nye togavganger i uka, det vil si i gjennomsnitt cirka 35 nye avganger per dag.  

Jeg vil spesielt trekke frem forbedringene på fjerntogstrekningene Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. På Bergensbanen økes tilbudet fra tre til fem daglige avganger i hver retning på dagtid. På Dovrebanen blir det faktisk en dobling i avganger i hver retning på dagtid, fra tre til seks. I tillegg blir lokaltogtilbudet bedre i storbyene Bergen, Trondheim og Stavanger.

Dette er altså avganger som togselskapene selv har initiert i konkurransene om trafikkpakkene, og viser at operatørene legger seg i selen for å tiltrekke seg flere passasjerer. Dette er helt i tråd med intensjonen med jernbanereformen. Det er beregnet at jernbanereformen vil gi en netto gevinst på om lag 12 milliarder kroner i perioden 2014-2028. Av dette er om lag 9 milliarder kroner knyttet til netto gevinster fra konkurranseutsetting av persontogtrafikken. Dette er penger som i stedet kan brukes til modernisering av jernbanenettet eller andre samfunnsnyttige formål – for eksempel innen helse eller utdanning.  

Med 250 nye avganger i uka blir togtilbudet enda mer attraktivt. Flere togreisende er bra for miljøet, fordi klimagassutslippene fra norsk jernbane er svært lave. FNs ferske klimarapport har minnet oss om hvor viktig det er å redusere utslippene. Hvis flere reisende velger tog i stedet for personbil, blir det færre utslipp, mindre kø og bedre trafikksikkerhet på veiene. Det må kalles en vinn-vinn-situasjon.