WWF Verdens Naturfond mener at felling av ulveflokkene i Mangen og Rømskog vil kunne undergrave forvaltningssystemet dersom Stortinget griper inn.

Fremskrittspartiet opplyste onsdag at de vurderte å gå sammen med Senterpartiet og støtte deres forslag om felling av flere ulveflokker på Østlandet. Klima- og miljøminister Ola Elevestuen (V) slo samtidig fast at han som statsråd må følge norsk lov. Han mente at det vil være oppsiktsvekkende og uklokt av Stortinget å gi instrukser som strider mot loven.

Fungerende generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, er enig med statsråden.

– Det er ikke hjemmel i naturmangfoldloven for å felle Mangen- eller Rømskogreviret. Det undergraver hele forvaltningssystemet om Stortinget skal gå inn og fatte enkeltvedtak om felling etter at Klima- og miljødepartementet har konkludert at det ikke er anledning i loven til å ta ut disse flokkene. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier selv at et slikt stortingsvedtak vil stride mot loven, og da må det kunne forventes at stortingspolitikerne også tar dette innover seg, sier Karoline Andaur til Fauna.

Også Naturvernforbundet er kritisk til Fremskrittspartiet i denne saken, og håper at Arbeiderpartiet ikke skal bidra til et flertall for Sps forslag i Stortinget.