Regjeringen vil styrke kommunenes rolle i planlegging og utbygging av vindkraft på land.

Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet foreslår blant annet å innføre krav om områderegulering etter plan- og bygningsloven før det kan gis konsesjon etter energiloven.

– Vi vil gi lokale folkevalgte mer kontroll i prosesser knyttet til utbygging av vindkraft på land. Økt involvering av kommuner og lokalsamfunn er nødvendig for å gi legitimitet til prosessene, bedre lokal forankring og bedre tilpassede løsninger, sier statsråd Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Til høring

Forslaget om endringer i energiloven og plan- og bygningsloven for etablering av vindkraftverk på land blir nå sendt på høring. Høringsnotatet følger opp oppmøtingsvedtak fra Stortinget der regjeringen blir bedt om å fremme et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftverk i plan- og bygningsloven.

– Nå flytter vi makt til kommunene. Dette vil gi mer forutsigbare rammer for utbygging av vindkraft og det vil bidra til å redusere konfliktnivået i vindkraftsaker. Målet er å legge grunnlag for mer utbygging av vindkraft blant annet for å styrke kraftbalansen og nå de nasjonale klimamålene», sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Endrer prosesser

Forslagene betyr en endring i beslutningsprosessene. Kommunene har til nå som oftest tatt stilling til vindkraft ved høring av konsesjonsprosessene, mens den formelle planavklaringen har skjedd ved dispensasjon eller endring av plan.

Nå foreslår regjeringen at det skal gjøres en overordnet avklaring av arealbruken etter plan- og bygningsloven gjennom områderegulering – før det gis konsesjon.

Effektive prosesser

Målet er å ha effektive og ressursbesparende prosesser. Konsesjonsbehandlingen av vindkraft skal holdes oppe som en helhetlig samfunnsøkonomisk avveining av alle fordeler og ulemper ved prosjektet. Det nye regelverket vil bli utformet slik at det ikke fører til unødvendig dobbeltbehandling.