Oslo tingrett har gitt NOAH medhold i et krav om å stoppe jalthundtrening med levende oppdrettsfugl.

Ifølge en pressemelding fra organisasjonen fredag fikk de medhold i en midlertidig forføyning av Oslo tingrett i en sak hvor Klima- og miljødepartementet (KLD) har gitt tillatelse til utsetting av oppdrettsfugler til jakthundtrening – til tross for at Miljødirektoratet har gitt avslag fordi fuglene ikke klarer seg i naturen og vil lide og dø, heter det.

NOAH reagerte sterkt da KLD onsdag denne uken tillot utsetting av fuglene – til tross for at de ikke bestred faktagrunnlaget i Miljødirektoratets avslag. NOAH mener KLD gjorde seg skyldig i brudd på dyrevelferdslovens absolutte forbud mot utsetting av dyr som ikke klarer seg i naturen, og leverte midlertidig forføyning dagen etter, for å hindre dyrs lidelse. Idag, fredag, fikk NOAH midlertidig forføyning inntil muntlig forhandling holdes.

– NOAH er sjokkerte over at departementet innrømmer at fuglene ikke bør settes ut av dyre- og miljøhensyn, men vektlegger «privatøkonomiske» interesser høyere en lovens krav. Departementet skriver selv i vedtaket at dyrevelferdsloven nedlegger et forbud mot utsetting av dyr som ikke klarer seg i naturen, og støtter samtidig Miljødirektoratets faglige vurdering om at fuglene ikke vil klare seg. Likevel ser de bort fra dette i vedtakets konklusjon. Vi kan ikke ha en situasjon hvor lover som skal beskytte dyr og natur settes til side av hensyn til private jaktinteresser. Derfor var vi tvunget til å gå til midlertidig forføyning, uttaler veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

I den midlertidige forføyningen skriver Oslo tingrett: «Slik saken nå er opplyst, er det ikke utelukket at saksøkeren vil vinne frem med sitt hovedkrav. (…) Det er rettens vurdering – slik saken nå er opplyst – at naturmangfoldet og de berørte dyrene uten forføyning sannsynligvis vil påføres vesentlig skade eller ulempe i tvistelovens forstand. Retten viser her særlig til at departementet i sitt vedtak selv legger til grunn at hensynet til dyrevelferd og naturmangfold taler mot at tillatelse til utsetting gis. Slik saken nå er opplyst, vil mange tusen fasaner og rapphøns dø av sult eller kulde, eller bli drept av rovdyr den første tiden etter utsetting.»

– NOAH oppfatter at KLD i saken har hatt som sitt fremste mål å tilfredsstille ønskene til de som har som hobby å drive jakthundtrening på oppdrettede fugler. Men lovene som beskytter dyr og naturmangfold setter visse rammer for hva som kan tillates, og når faktagrunnlaget viser at dyr lider ved denne aktiviteten, kan man ikke tillate det likevel og sette til side lovkrav om dyrevelferd, uttaler Martinsen.

Forhandlinger i saken vil trolig holdes neste uke. NOAH representeres