En ny studie i Nature avdekker at økonomiske hensyn ofte overskygger de sanne verdiene av naturen i politiske beslutninger, noe som fører til den pågående naturkrisen.

Arild Vatn fra NMBU, en av studiens medforfattere, påpeker at naturen ikke bare tilbyr ressurser, men også husrom for utallige arter og gir mennesker steder for opplevelser og identitetsbygging. Disse verdiene, ofte oversett, er kritiske for menneskelig velferd.

Selv om markedsverdier som olje og tømmer dominerer, kan ikke prisen på slike varer fullt ut reflektere naturens kulturelle og økologiske verdi. Lokale samfunn og urfolk, som kan beskytte naturen best, blir ofte ignorert i naturvernpolitikken.

David N. Barton, forsker ved NINA, understreker viktigheten av å inkludere flere stemmer i beslutningsprosesser. Studien identifiserer et behov for en mer helhetlig verdivurdering av natur og presenterer metoder for å oppnå dette. Dette krever endringer i hvordan naturverdier vurderes av beslutningstagere.

Endelig påpeker Vatn at for å takle natur- og klimautfordringene må vi revurdere hvordan vi verdsetter natur, oppdatere våre forvaltningsrammer og endre vår forståelse av «utvikling» og «velstand».

Les mer: Diverse values of nature for sustainability. NINA omtaler også studien.

Norske bidragsytere: Arild Vatn, Erik Gomez-Baggethun (begge NMBU) og David N. Barton (NINA).