Statsforvalteren i Nordland har mottatt en søknad fra Kystverket om tillatelse til mudring og dumping i Trangstraumen i Raftsundet i Hadsel kommune.

Tiltaket, som er i Nordland fylke, er en del av Kystverkets prosjekt om å forbedre farleden fra Stamsund til Risøyrenna, gjennom Raftsundet. Planen er å gjennomføre tiltaket i løpet av våren, sommeren og høsten 2023.

Tiltaket innebærer mudring av omtrent 16000 kubikkmeter fast fjell over omtrent 9500 kvadratmeter sjøbunn, ved hjelp av sprengning og gravemaskin.

Massene vil bli fraktet til et landdeponi på Børøya for videre bruk, men i tilfelle uforutsette hendelser eller dårlig vær kan massene bli dumpet i Trangstraumen nord for utdypingsområdet.

Maksimalt kan det da være aktuelt å ta opp omtrent 28800 kubikkmeter løsmasser over et areal på omtrent 33400 kvadratmeter, og dumpe det på en dybde av 42 til 49 meter.

Prøver fra dumpeområdet viser at sjøbunnen er i god miljøtilstand og ikke forurenset. Det er imidlertid registrert naturverdier av stor verdi i nærheten av tiltaksområdet, samt fiskeplasser og beiteområder for hyse i nærheten.