Stortinget har gitt en ekstra bevilgning på 11 millioner kroner til skadefelling av rovdyr i revidert nasjonalbudsjett.

Målet er i følge en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet å forbedre effektiviteten i gjennomføringen av skadefellingsoppdrag i kommunene.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide understreker betydningen av rask og effektiv skadefelling av rovdyr i områder der beitenæringen lider store tap. For å oppnå dette er det nødvendig med godt organiserte fellingslag, velutdannede hunder, pålitelig kommunikasjonsutstyr og kontinuerlig kompetansebygging. Den ekstra bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett vil gi kommunene en nødvendig økonomisk støtte for å oppnå disse målene.

Når det gis tillatelse til skadefelling av rovdyr, er det vanligvis kommunale eller interkommunale skadefellingslag som utfører oppdragene. Bevilgningen for 2023 vil brukes til å utvide kurstilbudet til fellingslagene og til å gi tilskudd til oppgradering av tekniske hjelpemidler, inkludert kommunikasjonsutstyr.

Det er viktig å merke seg at de øremerkede midlene kun gjelder for ett år. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide ønsker at pengene brukes på en måte som styrker rovviltforvaltningen og sikrer en mer effektiv gjennomføring av skadefelling i flere år fremover. Han oppfordrer derfor kommunene til å ta i bruk bevilgningen på en måte som vil optimalisere skadefellingsaktivitetene.