Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) frykter at kvikksølv skal lekke i 30 år.

Derfor har hun kommet med et spørsmål i Stortingets skriftlige spørretime: Vil massene fra mudringsaksjonen i Røsvikrenna lagres på land, spør hun og begrunner spørsmålet slik:

«Mudringsaksjonen i Røsvikrenna er en av norgeshistoriens største. Gamle industriutslipp gjør massene ekstra forurensede. Kystverkets beregninger tilsier at opprydningsprosjektet vil bidra til spredning av kvikksølv i 30 år».

Kystverket meldte tidligere i september at de startet prøvemudring ved Borg Havn nær Fredrikstad i Østfold.

Starter prøvemudring i oktober.

Nå har fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran gitt sitt skriftlige svar:

«I gjeldende Nasjonal transportplan (Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal transportplan 2022-2033) er tiltaket Innseiling Borg havn blant prosjektene som er prioritert for oppstart i perioden 2022-2027. Farvannet inn til Borg havn er trangt og krevende, og innseilingen grunnes opp av sedimenter som føres ut med Glomma. Dette gir seilingsrestriksjoner for store fartøy, og uten tiltak vil disse fartøyene på sikt ikke kunne anløpe Borg havn. Innseilingen skal derfor utdypes for å ivareta sjøtransportens behov for framkommelighet og sikkerhet.

Slik tiltaket nå planlegges, innebærer det mudring og oppgradering av navigasjonsinnretninger i farvannet. Røsvikrenna utdypes til 12 meter dybde i 90 meter bredde, snuplassen ved Fuglevikbukta utdypes til 11 meter dybde i en vendesirkel med 290 meter i diameter og det etableres nye seilingsmerker i Røsvikrenna og snuplass. Tiltaket vil samlet sett gi bedre fremkommelighet gjennom Røsvikrenna, og dermed redusere sannsynligheten for grunnstøtinger og kollisjoner, redusere sannsynligheten for miljøforurensning i et område med nærliggende naturreservat og øke forutsigbarheten i transportutviklingen.

Tiltaket omfatter videre deponering av om lag 0,5 millioner kubikkmeter masse i sjødeponi. I tillegg skal de mest forurensede sedimentene, anslått til litt over 0,2 millioner kubikkmeter, deponeres på land ved godkjent mottak. Det er satt strenge vilkår til håndtering av masser, både i sjø og på land, for å sikre at det ikke påvirker naturmangfoldet negativt. Tiltaket er regulert i reguleringsplaner som er vedtatt av Hvaler kommune og Fredrikstad kommune samt at Miljødirektoratet har gitt tillatelse etter forurensningsloven.

Kystverket gjennomfører høsten 2022 et forberedende prosjekt med prøvemudring i tiltaksområdet. Håndtering av rene og forurensede masser samt utprøving av ulike avbøtende tiltak og videre kunnskapsinnhenting inngår i det forberedende prosjektet. Hensikten er å gi et solid grunnlag for valg av metoder og tilnærming i hovedprosjektet og å sikre nødvendige utredninger og dokumentasjon med tanke på foreliggende vilkår i tillatelsen til mudring og dumping fra Miljødirektoratet.

Som fiskeri- og havminister er jeg opptatt av at vi skal ha rene og rike kyst- og havområder med god miljøtilstand. Ulike tiltak i sjø, for eksempel mudring og utdyping, er nødvendige for å redusere risikoen for ulykker og bedre framkommeligheten for sjøtransporten i krevende farleder. Slike tiltak bidrar også til redusert risiko for akutt forurensning, som kan ha store negative konsekvenser for marint liv. Samtidig er det nødvendig å holde miljøpåvirkningen fra tiltak i sjø, for eksempel mudring og utdyping, så lav som mulig.

Samlet sett er jeg trygg på at Kystverket vil gjennomføre tiltaket Innseiling Borg havn på en sikker måte som minimerer skader natur- og miljøverdiene i området. Å forhindre spredning av miljøgifter til miljøet fra massene som tas opp gjennom mudringen er et tungtveiende hensyn i planleggingen, herunder i valg av løsning for deponering av masser. Med det forberedende prosjektet som nå gjennomføres, får Kystverket et solid grunnlag for å gjennomføre tiltaket, inkludert avbøtende tiltak, på best mulig måte.»

Bjørnar Sernes Skjæran, Arbeiderpartiet, Nordland