Klima- og miljødepartementet har bestemt at et vedtak i Miljødirektoratet fra mai opprettholdes.

Dermed slipper ei binne med to unger både jaktstress og eventuell felling denne høsten. Søknaden fra Østre Sør-Varanger reinbeitedistrikt i Finnmark er dermed avslått.

Søknaden omfattet skadefelling av bjørnebinne med unger innenfor deler av rovviltregion 8.

– Departementet legger i denne saken større vekt på hensynet til oppnåelse av bestandsmålet, både nasjonalt og regionalt, enn den geografisk differensierte forvaltningen. For å kunne nå bestandsmålet for bjørn nasjonalt og i region 8 er det helt sentralt å ivareta og beskytte reproduserende binner. Felling av ei binne med unger ville føre til at oppnåelsen av bestandsmålet både nasjonalt og regionalt ville bli ytterligere forsinket. Klagen tas dermed ikke til følge, konkluderer Klima- og miljødepartementet.

I sin begrunnelse legger departementet vekt på at bestandsmålene om 13 årlige ynglinger av bjørn nasjonalt og 6 årlige ynglinger av bjørn i region 8.

Under bestandsmålet

Departementet viser til at bjørnebestanden i region 8 og nasjonalt ligger under bestandsmålet. Dette taler for at handlingsrommet for felling er mindre enn der man ligger over bestandsmålet. Dette forsterkes ytterligere av at søknaden primært gjelder felling av binne med unger. Her viser vi blant annet til uttalelsen fra Miljødirektoratet som departementet slutter seg til:

«Vi er av den mening at det i størst mulig grad skal unngås å felle binner, da hunndyr er den mest begrensende faktoren for bestanders tilvekstpotensiale. Dette er særlig viktig å ta hensyn til i forvaltning av brunbjørn i regioner som er langt under fastsatt bestandsmål, og der bestanden skal øke mot bestandsmålet. Et eventuelt uttak av binne påvirker både nåværende og fremtidig bestandstall, og størst effekt kan forventes ved uttak av voksne binner i reproduktiv alder.»

Klaget på vedtak

I en klage har Østre Sør-Varanger reinbeitedistrikt kommet med disse argumentene:

  • Klager mener direktoratet setter til side rovviltforliket og ikke tar til følge at deres reinbeitedistrikt er et B-område for bjørn, hvor beitedyr skal ha prioritet. Klager mener at å tillate at bjørn yngler i deres distrikt år etter år uthuler soneforvaltningen og er ikke forutsigbart for beitenæringen i området.
  • Klager mener direktoratet ikke har vurdert risikoen for at binna lærer opp sine unger til samme adferd som igjen vil påføre distriktet tap i flere år framover.
  • Klager viser til at direktoratet i sitt avslag ikke har vurdert å innvilge ekstraordinært uttak av de to voksne bjørnene. Klager understreker hvor vanskelig det er å dokumentere tap av kalver til bjørn, fordi kalvene er nyfødte og veldig små, og bjørnen spiser de opp uten å levne rester som kan dokumenteres.
  • Klager mener at bjørnens herjinger utgjør en stor belastning på reinen, men også på reineiere som frykter for årets kalvetilgang.
  • Klager ber direktoratet å innvilge uttak av binna med to unger i reinbeitedistrikt 1-2-3. Subsidiært ber klager om at det innvilges uttak av to voksne bjørner i samme område. Klager ber om at det gjøres uttak av SNO med helikopter.