Miljødirektoratet har avslått en søknad om utførselstillatelse for en ulovlig innført serval til reservatet i Sør-Afrika.

For å gi utførselstillatelse er det et krav at eksemplaret er lovlig ervervet, noe som ikke var tilfellet her. Servalen ble smuglet inn i Norge uten nødvendig CITES innførselstillatelse, skriver Miljødirektoratet i et avslag på søknaden om utførsel fra organisasjonen Noah.

Den aktuelle servalen Niño ble oppdaget utenfor Bergen etter at den hadde rømt fra sin husmor, som for øvrig har innrømmet straffeskyld for innføring av dyret.

Søkte i juli

Saken startet med en søknad fra NOAH datert 27. juli 2023. De søkte om å få overta eiendomsretten til den ulovlig innførte servalen for å overføre den til et varig opphold i et reservat i Sør-Afrika. Servalen det ble søkt utførselstillatelse for, hadde blitt ulovlig innført til Norge og ble holdt som et privat kjæledyr. Det var ikke bekreftet kunnskap om individets opprinnelse, men ifølge eieren ble den innført fra Russland for omtrent to år siden. Eieren hevdet også at servalen ble født i fangenskap og ikke var en hybrid.

Dette sier loven

I avslaget fra Noah går det fram at hold av serval som kjæledyr er i strid med viltloven og viltforskriften. Viltloven fastslår at det er forbudt å holde vilt i fangenskap med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Viltforskriften presiserer at det ikke er tillatt å holde vilt som kjæledyr.

Ifølge viltloven blir vilt som er innført ulovlig eller holdt ulovlig i fangenskap, betraktet som Viltfondets eiendom, som administreres av Miljødirektoratet.

Innførselen av servalen uten CITES–innførselstillatelse er også et brudd på CITES-forskriften. Servalen er oppført på CITES liste B, som regulerer innførsel av truede arter.

Direktoratets vurdering

For å gi utførselstillatelse for eksemplarer på CITES liste B, må søkeren bevise at utførselen ikke skader artens bevaringsstatus, og at eksemplaret er lovlig ervervet. Servalen oppfylte ikke kravet om lovlig erverv, og derfor ble søknaden avslått. Miljødirektoratet vurderte heller ikke muligheten for omplassering av servalen, da dette kravet kun gjelder for arter på CITES liste A.

Miljødirektoratet har dermed avslått søknaden om CITES-utførselstillatelse for servalen. Beslutningen kan påklages av Noah innen tre uker.