Et beitelag ønsket å drepe to unger av kongeørn på reiret.

Statsforvalteren i Trøndelag har besluttet å gi avslag på en søknad om tillatelse til skadefelling på to kongeørnunger på reir i Endal, Midtre Gauldal kommune.

Avslaget begrunnes med at det ikke er dokumenterte skader forvoldt av kongeørn, melder Statsforvalteren.

Ifølge vedtaket søkte Endal Beitelag SA v/Aril Røttum i e-post datert 29. juli 2022 om skadefellingstillatelse på to kongeørnunger på reir i Endal. Røttum har ikke vært i kontakt med Statsforvalteren i forkant, og søker på vegne av beitelaget, heter det.

Begge ungene i reiret

– Bakgrunnen for søknaden var funn av rester av lam på reiret. Det var lagt ved tre bilder som dokumenterer at det ligger rester etter lam i reiret. Søker påpeker at det er stor sannsynlighet for at de voksne kongeørnene har tatt lam mens de ennå har levd, og at det ikke er andre årsaker til at lam har død. Begge ungene var fortsatt på reiret ved søknadstidspunktet den 29. juli, heter det i vedtaket.

– Søker viser til at kongeørn kan ta lam gjennom hele beitesesongen, og viser til et tilfelle i Synnerdalen der kongeørn tok et lam etter at hovedsankingen var gjennomført. Søker viser også at kongeørn tar villreinkalver på vår/forsommer, samt at det er stadig blir observert mer ørn. Det ble derfor søkt om fellingstillatelse på de to kongeørnungene mens de ennå er i reiret.

Ikke påvist skader

I forvalterens konklusjon går det ellers fram at det ikke er påviste skader forvoldt av kongeørn i beiteområdene i Endal hittil i 2022. Det kan være krevende å få påvist kongeørn som skadevolder, og de siste 10 årene er det kun påvist 22 skader der kongeørn har vært skadevolder i Midtre Gauldal kommune. Den siste påviste skaden fra Endal er fra 2012, heter det.

– Selv om det ikke kan utelukkes at kongeørn er skadevolder for lam som ligger på reiret kan det heller ikke utelukkes at lam har død av andre årsaker, og at de voksne kongeørnene har fraktet rester av lam opp i reiret.

Mistanke

Statsforvalteren viser ellers til at dersom det skal kunne gi fellingstillatelse på kongeørn, skal fellingsforsøket rettes mot bestemte skadegjørende individer.

– Det søkes om felling av kongeørnunger før de forlater reiret med begrunnelse av søker har en sterk mistanke om at kongeørn er en større skadegjører enn de fleste vil erkjenne, samt at det vil være enkelt å felle dem nå når de er på reiret. Selv om det er dokumentert at det ligger rester etter lam i reiret er det ikke dokumenterte skader forvoldt av kongeørn verken i beiteområdet eller andre steder i Midtre Gauldal kommune hittil i 2022. Søknaden retter seg dermed ikke mot et eventuelt skadegjørende individ(er), men mot ungene som kun indirekte kan være årsaken til de eventuelle skadene, samt for å forhindre fremtidige skader forvoldt av ungene når de er på vingene, skriver Statsforvalteren.