Oslo tingrett opphever forbudet mot å felle en bjørnebinne med to unger i Snåsa og Steinkjer kommuner i Trøndelag. Retten mener det ikke er sannsynliggjort at statens avgjørelse er ugyldig.

– Jeg er fornøyd med at tingretten har kommet til at vedtaket om felling av bjørnene i Trøndelag er lovlig. I vedtaket ble det bestemt at fellingen skulle gjennomføres av Statens naturoppsyn. Vi vil nå ta kontakt med Miljødirektoratet for å drøfte hvordan saken skal håndteres videre, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Kjersti Bjørnstad i en pressemelding fra departementet.

Klima- og miljødepartementet ga 21. juli 2023 tillatelse til felling av en bjørnebinne med to unger i Snåsa og Steinkjer kommuner i Trøndelag. Etter begjæring fra foreningen NOAH – for dyrs rettigheter, besluttet Oslo tingrett midlertidig forføyning uten at muntlig forhandling ble holdt.

Oslo tingretts kjennelse av 27. juli 2023 forbød staten å iverksette vedtaket av 21. juli 2023, og forbød Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn å felle binne NT125 med unger, inntil det forelå dom i tingretten om gyldigheten av departementets vedtak.

Det ble avholdt etterfølgende muntlige forhandlinger om saken. I kjennelse av 17. august 2023 har Oslo tingrett kommet til at vilkårene for midlertidig forføyning ikke er oppfylt i saken. Etter tingrettens vurdering er det ikke sannsynliggjort at et etterfølgende søksmål om gyldigheten av departementets klageavgjørelse vil føre frem, opplyser departementet.