Miljødirektoratet har bestemt at kommuner og interkommunale selskaper vil få krav om nitrogenrensning av avløpsvannet i årene som kommer.

En melding om dette ble sendt til Statsforvalteren fredag 13. mai og gjelder Oslo og Viken.

Ifølge Statsforvalteren er dette en konsekvens av den alvorlige situasjonen Oslofjorden nå befinner seg i, til tross for at det har vært iverksatt tiltak for å redusere denne avrenningen. I brevet står det at det er behov for at flest mulig kommuner med utslipp direkte til Oslofjorden eller sidefjorder starter prosjektering av nitrogenfjerning før de formelt får krav om det, melder Statsforvalteren.

Nitrogenfjerning

Videre står det i brevet at fosfor- og nitrogenfjerning i praksis vil være en forutsetning for at industribedrifter som har prosessavløpsvann med høyt innhold av organisk materiale og næringssalter kan ha utslipp til kommunale avløpsrenseanlegg og IKS, i stedet for egne behandlingsanlegg.

Enormt nedbørsfelt

– Oslofjorden har et enormt nedbørsfelt, som omfatter de største delene av Østlandet. I mange tiår har vassdragene på Østlandet ført betydelige mengder næringssalter og partikler ut i Oslofjorden. Fjordbassenget er utformet med mange terskler som gjør at utskiftningen av vannet i fjorden er lav. Det er derfor et behov for å redusere alle tilførsler til Oslofjorden så raskt som mulig, heter det.