Dyrevernorganisasjonen NOAH mener at en systemfeil hos Mattilsynet utgjør størst fare for dyrene.

Revisjonsselskapet KPMG leverte nylig sin granskingsrapport av Mattilsynet. Rapporten viser at Mattilsynet ikke har gode nok systemer for tilsyn, og at organiseringen av etaten bidrar til mangelfull enhetlighet, ineffektiv styring, inkonsekvente rutiner og uklare ansvarsforhold.

I følge NOAH peker granskingen på flere forhold som kan utgjøre en risiko for gjennomføringen av Mattilsynets samfunnsoppdrag – som blant annet er å «fremme god dyrevelferd og respekt for dyr». 

– Denne granskingen peker ikke overraskende på mange av de samme forholdene og kritiserer mange av de samme systemfeilene som Riksrevisjonens rapport fra tidligere i år gjorde. NOAHs erfaring er at manglene i Mattilsynet først og fremst utgjør en risiko for dyrevelferden – det er dyrene som er de mest sårbare, og som dermed risikerer å lide mest under et ineffektivt system, sier Siri Martinsen, leder og veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter. 

Et annet viktig punkt som trekkes frem av KPMG er mangel på ressurser hos Mattilsynet – både i forhold til tid, men også penger. 

– NOAH ser det som svært problematisk at Mattilsynet ikke har fått ressurser til for eksempel fungerende datasystemer. Alle granskingene av Mattilsynet fra de siste årene peker på mange av de samme problemene. Departementet må snarest øremerke midler til effektiv håndheving av dyrevelferdsloven hos Mattilsynet. Granskingene viser ikke et Mattilsynet som er for «strengt» mot næringer. De viser et tilsyn som ikke har ressurser nok til sine viktige oppgaver, og som har en for sprikende praksis. De aller største taperne i dette systemet er dyrene, og det mest alvorlige og hyppigste utslaget av systemfeilene er at dyr lider alvorlig over flere tiår, konstaterer Martinsen.