torsdag, september 28, 2023
More
  Foto: Thor-Ivar Guldberg

  49 sauebønder får nei etter grundig vurdering

  De 49 sauebøndene som mente at de fortjente større erstatning for rovviltskader, har fått avslag fra Klima- og miljødepartementet.

  Klima- og miljødepartementet har på nytt gått gjennom 49 saker om erstatning av sau som følge av rovviltangrep. Etter en dom i 2013, ønsket mange saueeiere at tidligere vedtak om erstatning ble endret. Det har ikke kommet fram opplysninger som tilsier at aktuelle saueeiere skal få høyere erstatning enn det som allerede er bestemt av enten Fylkesmannen eller Miljødirektoratet.

  – Vi har nå behandlet ferdig de 49 erstatningssakene som ble oversendt departementet. Vi har etter en grundig vurdering ikke funnet informasjon som tilsier at saueeierne skulle ha fått høyere erstatning enn det de allerede har fått, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen som en av de siste uttalelsene han gjorde som statsråd.

  Bakgrunnen for kravet er en dom i Frostating lagmannsrett i 2013. Der fikk en saueeier medhold i at et vedtak om rovvilterstatning ikke var gyldig. Retten mente blant annet at det ikke var foretatt en bred nok vurdering av mulige årsaker til saueeierens tap. I lys av denne dommen ønsket mange saueeiere å få sine saker behandlet på nytt. I 2014 bestemte departementet at sakene Miljødirektoratet mottok i kjølvannet av dommen, skulle behandles på ny for å skape mest mulig ro om saken.

  Selv om saueeierne med dette ikke får høyere erstatning, har Fylkesmannen eller Miljødirektoratet likevel i forkant av departementets behandling utbetalt erstatning i samtlige av disse sakene. Hovedandelen av erstatningsutbetalingene ligger på mellom 50 og 70 prosent av tapet.

  – Det er ikke slik at man automatisk får erstatning for alle tapte dyr ut over normaltapet. Dette gjelder selv om det er forekomst av rovvilt i området. Vår behandling av disse sakene har vist at det er et stort behov for mer konkret kunnskap om andre tapsårsaker enn rovvilt, sier Helgesen.

  Departementets behandling av disse sakene har tatt lengre tid enn planlagt. Årsaken er ulvesaken, som har krevd mye ressurser i departementet.