Oslo Tingrett har nå gitt NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre Rovdyr midlertidig forføyning, slik at ulvejakten inne i ulvesonen ikke kan starte 1. januar.

Det er med stor lettelse og glede organisasjonene mottok beskjed om at staten forbys å igangsette ulvejakt inne i ulvesonen, skriver de i en pressemelding. Organisasjonene gikk til midlertidig forføyning mot vedtaket om å skyte tre flokker i sonen, fordi de anser faren for ugyldig vedtak som stort: I 2022 fikk NOAH medhold av Borgarting lagmannsrett om at et lignende vedtak var ugyldig. Oslo tingrett mener statens vedtak av i år også er ugyldig, når denne rettsoppfatningen legges til grunn.

-– Vi er svært fornøyd med kjennelsen, og tingretten er klar på at staten legger feil rettsanvendelse til grunn for å skyte kritisk truede ulver. Det er på tide at myndighetene innser at loven og Bernkonvensjonen krever mer for vern av fredet ulv enn at «bestandsmålet er nådd», og vi forventer nå at de faktisk respekterer rettens mening og ikke tvinger ideelle organisasjoner til ytterligere rettsrunder. De bør vente til Høyesterettssaken neste vår, og ikke prøve å presse igjennom mest mulig skyting av truede dyr, uttaler Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

– Dette er en seier for ulvene og for naturen. Og det er det eneste riktige til vi får rettslig avklart hvorvidt staten har lov til å legge terskelen for jakt på ulv så lavt som de har gjort. Dette handler tross alt om ulvesonen hvor ulvene skal ha særlig høy beskyttelse og livsrom, sier Marte Conradi, leder for landteamet i WWF Verdens naturfond.  

– Vi er svært glade for utfallet. Nå er det mange som kan puste lettet ut, og slipper å grue seg til at nyttårsaften er synonymt med nedskyting av truede dyr. Naturmangfoldkrisen er ikke bare noe som forekommer andre steder i verden. Vi er nødt til å ta bedre vare på de trua artene her til lands også, sier daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr, Alette Sandvik.

Retten skriver bl.a.: «Retten er enig med saksøkerne i at fellingsvedtaket med disse begrunnelsene ikke fremstår som å bygge på riktig rettsanvendelse innenfor rammen av naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c, ut fra den rettsforståelse som lagmannsrettens dom 06.07.2022 har lagt til grunn.» Retten sier videre: «Tingretten forstår imidlertid loven på samme måte som lagmannsretten i nevnte dom, og vurderer at departementets vedtak ut fra den gjennomgåtte delen av dets avgjørende begrunnelse er basert på feil rettsanvendelse relatert til naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c og dermed er ugyldig. Retten kan ikke se at hensynet til et bestandsmål, som departementets vedtak også har trukket inn, leder til at vedtaket er lovlig begrunnet. Retten kan ikke se at naturmangfoldloven § 18 andre ledd får en slik konsekvens. Saksøkernes hovedkrav er dermed sannsynliggjort.»